Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 533 345 064! Rezerwuj przejazd telefonicznie

Wróć z powrotem

Regulamin

REGULAMIN

1. Informacje ogólne

​1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i bagażu.

1.2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Przewoźnik – Carrat Adam Kwiatkowski, ul. Bł.E.Bojanowskiego 4, 40-772 Katowice, NIP: 63400667578 – wykonujący przewóz pasażerów

b) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy Carrat Adam Kwiatkowski na podstawie złożonej rezerwacji i opłaconej kwoty za przejazd

c) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu

d) Opłata – cena za podróż, określona w chwili dokonywania rezerwacji, wiążąca w momencie dokonania rezerwacji

e) Umowa Przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem zgodnie z którą Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem Pasażera i bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej na warunkach zawartych w Regulaminie

f) Strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa pod adresem www.podadres.pl za pomocą której można dokonać rezerwacji i uzyskać informację o potwierdzeniu rezerwacji

1.3. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Przewoźnika oraz w jego siedzibie.

2. Przewoźnik

2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.

2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Wyjazdy z bazy Przewoźnika odbywają się każdego dnia. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy z adresu pod adres) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

2.3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych) ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.

2.4. Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.

2.5 W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.

2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających

c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów

d) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów

e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne)
f) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy

2.7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

2.8. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania przewozów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.

2.9. W przypadku nie dojścia do skutku podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaconej podróży.

2.10. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

3. Pasażer

3.1. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.

3.2. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany Przewoźnikowi adres 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu;

3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:

a) złożenia bagażu we wskazane przez kierowcę Przewoźnika miejsce

b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu

c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów

d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy

e) zapinanie pasów bezpieczeństwa w pojeździe

3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, nie stanowią inaczej dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej ” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.

3.5. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

3.6. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do biura firmy Carrat Adam Kwiatkowski.

3.7. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy pojazdu Przewoźnika.

3.8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

3.9. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd Przewoźnika jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.

3.10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

4. Bagaż

4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu podstawowego oraz jeden bagaż podręczny zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 30 kg, przewożonego w luku bagażowym

b) jedna sztuka bagażu podręcznego o wadze do 5 kg

4.2. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody kierowcy Przewoźnika.

4.3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

4.4. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.

4.5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.

4.6. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.

4.7. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

5. Umowa przewozu

5.1. Pasażer zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji telefonicznej lub internetowej po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą rezerwację. Ustne zawarcie umowy przez złożenie rezerwacji jest tak samo wiążące jak zawarcie umowy na piśmie.

5.2. Przewoźnik uznaje rezerwację za wiążącą jedynie w przypadkach przedpłacenia przejazdu lub opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 zł na poniżej wskazane konto bankowe.

5.2. Opłatę za przejazd należy uiścić przed rozpoczęciem podróży na podane poniżej wskazane konto bankowe bądź bezpośrednio gotówką u kierowcy

5.2.1 Dane do przelewu:

Carrat Adam Kwiatkowski

ul. Bł. E. Bojanowskiego 4

40-772 Katowice

NIP: 63400667578

ING: 12 1050 1634 1000 0091 3953 5497

IBAN: PL 12 1050 1634 1000 0091 3953 5497

Kod BIC SWIFT : INGBPLPW

5.3. W momencie złożenia rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.

5.4. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika www.podadres.pl

5.5. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

6. Reklamacje

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.

6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:

a) opisanie zaistniałych okoliczności

b) wnoszone zastrzeżenia

c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia

6.3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.

6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.

6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 zł lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 zł powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

7. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń już teraz na naszą infolinię:
Zadzwoń: +48 533 345 064

Wysłano twoją rezerwację!

Pracownik działu Obsługi Pasażera oddzwoni do Ciebie z informacją dotyczącą dostępności wolnych miejsc, ceny przejazdu, godzin przejazdu i przebiegu trasy.